Vedtægter

VEDTÆGTER.

1.
Foreningens navn er: Beboerforeningen: De Søndre Byer
- Bissinge, Lille Bissinge, Tøvelde, Svensmarke.

Hjemsted: Formandens adresse.

 


2.
Foreningens formål: At sikre en bæredygtig udvikling for mennesker, natur, erhverv og
infrastruktur i de områder som omfatter De Søndre Byer, og virke som talerør overfor
offentlige myndigheder, samt indgå i netværk og samarbejde med andre foreninger, som
arbejder for samme formål.

Endvidere er det formålet: At medvirke til en smuk og harmonisk udvikling og udformning
af området, at varetage opgaver som følge af fællesskabet, eller som bliver besluttet på en
generalforsamling, samt sikre en demokratisk proces som bygger på dialog mellem beboerne.

 


3.
Enhver borger der bor fast – eller har en beboelsesmæssig tilknytning – til en af landsbyerne i De Søndre Byer kan optages som medlem af foreningen.
Intet medlem kan hæfte for foreningens gæld.

 


4.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling
afholdes i september måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 3 ugers
varsel til alle medlemmer ved e-mail eller ved "postomdeling".

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkender foreningens vedtægter og opgaver, samt fastsætter
kontingentets størrelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis ¼ medlemmer ønsker det. Hvis bestyrelsen
bestemmer det eller hvis en generalforsamling vedtager det. Indkaldelse sker efter samme
regler som den ordinære generalforsamling.

 


5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder normalt:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.

 


6.
Bestyrelse og generalforsamling taler sig frem til beslutninger, såfremt enighed ikke kan
opnås, fremlægges mindretallets argumenter også.

Ved opløsning af foreningen skal der foretages afstemning og 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer skal stemme for forslaget.

 


7.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, samt evt. 1-2 suppleanter.


Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen så vidt muligt under
hensyntagen til køn og repræsentation fra de 4 landsbyer, som udgør De
Søndre Byer.


Suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis et medlem har varigt forfald, men kan deltage i
alle bestyrelsesmøder, hvis de ønsker det.


Bestyrelsen konstituerer sig selv.


Suppleanter har ikke stemmeret. Såfremt bestyrelsen består af et lige antal personer, og
der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.


Der vælges en revisor og evt. en revisorsuppleant hvert år. Hvis revisoren har varigt
forfald, og der ikke er valgt en revisorsuppleant, påhviler det alle bestyrelsesmedlemmer
ud over kassereren at sikre, at der sker en kritisk revision af regnskabet.

 


8.
Bestyrelsen leder og tegner foreningen i henhold til vedtægterne, og afholder møder i det´
omfang bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. Endvidere skal der
afholdes bestyrelsesmøde såfremt formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 


9.
Kontingentet opkræves af kassereren som fører regnskab og foretager udbetalinger i forhold til beslutninger truffet på generalforsamlingen eller af bestyrelsen.

 


10.
Regnskabsåret går fra 1/7 til 30/6 og regnskabet revideres af en revisor som er valgt på generalforsamlingen.

 


11.
Hvis foreningen opløses, skal eventuel formue alene anvendes til formål, som svarer til
foreningens formål.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 25.september 2001.

  • Revideret på generalforsamlingen mandag den 26.september 2005.
  • Revideret på generalforsamlingen tirsdag den 27. september 2011.
  • Revideret på generalforsamlingen torsdag den 15. oktober 2020.
  • Revideret på generalforsamlingen fredag den 22. september 2023.