Generalforsamlinger - referater - Referat af den ekstraordinære generalforsamling 17. marts 2023

Mandag d. 3. april 2023

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i De Søndre Byers Beboerforening,
afholdt d. 17. marts i Tøvelde Forsamlingshus 2023.

 

Valg af dirigent: Filip Lam

 

Valg af referent: Thorsten Holst


Birger Jacobsen fra bestyrelsen byder velkommen og forklarer kort om baggrunden for den
ekstraordinære generalforsamling (valg af formandskandidat til bestyrelsen og bedre afklaring af, hvad medlemmerne ønsker at bruge beboerforeningen til).
Filip konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og tager derefter udgangspunkt i foreningen formålsparagraf, som kan opdeles i tre hovedpunkter: Kulturelt og socialt samvær samt varetagelse af fælles interesser.
Camilla Bøggild nævnte, at der manglede demokratisk rummelighed på den sidste ordinære
generalforsamling.
Jesper Schou fra bestyrelsen (kasserer) nævnte, at der er penge i foreningens kasse til diverse arrangementer.
Filip gennemgik de forskellige indkomne idéer (se sidste side) og vurderede opbakningen/interessen for dem ved håndsoprækning. Alle ideer blev vurderet til at have en stor fælles interesse. Etablering af erhvervsnetværk krævede dog en nærmere afklaring af, hvad det dækkede over. Camilla Bøggild nævnte, at House of Møn har arbejdet med erhvervsnetværk.
Thomas Nielsen nævnte, at vi bør støtte Tøvelde Forsamlingshus som lokalt samlingssted. Leif luftede en idé om en sammenlægning af de to foreninger (Tøvelde Forsamlingshus og De Søndre Byers Beboerforening). Den idé lå ikke lige for, men forsamlingen kunne godt støtte et mere formelt samarbejde mellem de to foreninger. Det blev vurderet til at være en opgave for bestyrelsen at undersøge mulighederne. At tage kontakt til andre foreninger blev også af forsamlingen vurderet til at være en opgave for bestyrelsen.
Mette Nygaard uddybede, hvad hun mente med borger- og tilfredshedsundersøgelse. Som aftenen skred frem, var der også opbakning til dette initiativ. Snakken koncentrerede sig omkring, hvordan man kunne sørge for en god velkomst til nye medlemmer, personlig kontakt ved kontingentopkrævning, klarlægge børnefamilier, så de bedre kan komme i kontakt med hinanden.
Idéen med en fælles fælled havde Thomas Nielsen foreslået. Der er allerede søgt penge til at forpagte et område mellem Lille Bissinge og Bissinge. Nogen nævnte, at andre steder også kunne komme på tale, fx tættere på Noret.
Hanne Svejstrup nævnte, at Nordea Fondet kan søges om økonomisk støtte til lokal fællesspisning.
Efter pausen efterspurgte Filip, om der var flere idéer fra foreningens medlemmer. Desuden blev der sat navne på flere af idéerne.

 

  • Trafikproblemer. Der var mange, der efterspurgte initiativer omkring problemer med trafikken
    i lokalområdet. Flere medlemmer kom med eksempler på problemer. Mogens Bengtsson nævnte, at problemet kan være vanskeligt at løse, da flere myndigheder er involveret (kommunen og politiet fx). Bodil Morgenstern, Edel Bjerrum, Peder Ewald og Falle Hjort meldte sig til tovholdere på den opgave.
  • Mere biodiversitet: Regina Holm, Filip Lam og Mogens Rasmussen meldte sig som tovholdere.
  • Beboerundersøgelse: Mogens Bengtsson og Mette Nygaard meldte sig som tovholdere.
  • Karen Syberg og Poul Erik Nielsen meldte sig som tovholdere på at opdatere vores skrift om De Søndre Byer.
  • Peder Ewald tilbød sin hjælp med byggetekniske opgaver.
  • Fællesspisning: Anette Kimer, Tina Jørgensen, og Hanne Svejstrup meldte sig som tovholdere.
  • Facebook-side for De Søndre Byer (Poul Erik Nielsens forslag): Hans Jørgen Føns meldte sig som tovholder.

Mette Nygaard fortalte om det festudvalg, som allerede eksisterer. Et arrangement med plante- og frøbytning er allerede programsat. Der er også afholdt et succesfuldt Dark Sky arrangement.

 

Valg af formandskandidat til bestyrelsen:

 

Jesper Schou forklarede, at bestyrelsen ser pilerensningsprojektet, som et projekt, som man ønsker at undersøge nærmere på medlemmernes vegne. Resultatet af undersøgelsen vil man så forholde sig til. Bestyrelsen vil gerne have frihed til at kunne komme med sin egen indstilling omkring projektet overfor medlemmerne. Thomas Nielsen er dybt involveret i pilerensningsprojektet og samtidig medlem af bestyrelsen. Det vil være en sammenblanding af interesser, hvis Thomas også skulle være formand for foreningen. Da ingen andre medlemmer af bestyrelsen ønsker formandsposten, må det nyvalgte bestyrelsesmedlem være indstillet på at lade sig vælge til formand. Hvis ikke der vælges et nyt bestyrelsesmedlem med interesse for formandsposten, så kan en nedlæggelse af foreningen komme på tale. Dog vil den nuværende bestyrelse kunne fortsætte som kollektiv ledelse indtil den ordinære generalforsamling i oktober måned. Den ledige plads i bestyrelsen er opstået, da Eva Jensen har ønsket at trække sig fra bestyrelsen. Mogens Bengtsson blev opfordret af Peder Ewald til bestyrelsesposten og dermed formandsposten. Mogens ønskede ikke at stille op. Filip Lam blev også opfordret men svarede ikke på opfordringen. Sune Borregaard var måske interesseret men ville ikke opstille denne gang, da han lige er flyttet til området. Camilla Bøggild modtog valgt til bestyrelsen men pointerede, at hun ikke ønsker formandsposten.

 

 

Afslutningsvis fik Thomas Nielsen ordret og fortalte om pilerensningsprojektet.

 

 

Referent: Thorsten Holst
Søndersognsvej 77, Tøvelde