Orientering om spildevand - August 2014: Høringssvar til Miljøministeriet/Naturstyrelsen

Fredag d. 17. oktober 2014

 

 

Miljøministeriet/Naturstyrelsen har fremlagt et notat om ændringer til den første vandplan (2010-2015) som er i supplerende offentlig høring. Et notat som skal danne grundlag for et udkast til et nyt lovforslag, som vil blive fremlagt af miljøministeren omkring december 2014.

 

I notatet skriver Naturstyrelsen bl.a. i forbindelse med tilstanden i vandmiljøet:

For kystvande vurderes hovedårsagen at være tilførsel af kvælstof. Landbrugets udledninger udgør hovedparten af den landbaserede kvælstoftilførsel”.

 

Det er jo interessant i forhold til hele debatten om spildevandsrensning i det åbne land.

 

Derfor har vi har fremsendt følgende anbefaling i forbindelse med vores høringssvar.

 

I tyndt befolkede områder (det åbne land) med søer, vandløb, Nor og kystnære strækninger hvor der drives intensivt landbrug – specielt industrielt svineproduktion, bør disse områder holdes fri for rensekrav for private husejere, så længe der ikke stilles skærpede krav til landbruget om at nedsætte forbruget af kvælstoffer – og at de gør det.

 

For vores område er der tale om Stege Nor. Stege Nor er godt nok beskrevet som ”dårlig økologisk tilstand”, men også her skyldes det hovedsagelig landbrugets udledning af kvælstof, sprøjtemidler og husdyrgødning (store mængder af Gylle). Så her er vores synspunkter i overensstemmelse med Naturstyrelsens vurdering.

 

Vi mener derfor, at det strider mod almindelig sund fornuft og retssikkerhed at trække en spildevandsplan, med rensekrav som vil koste den enkelte husejer omkring 100.000 kr. ned over hovedet på beboerne omkring Stege Nor. Rensekrav som oven i købet ikke vil have nogen effekt, da hovedårsagen jfr. Naturstyrelsen egen vurdering skyldes landbrugets tilførsel af kvælstof til vandmiljøet.

 

Vi må af samme årsager konkludere, at Norets nuværende ”dårlige økologiske tilstand” derfor nok skyldes ”fortidens synder” mere end den nuværende spildevandsudledning fra private husholdninger, og det må derfor være statens opgave at forbedre tilstanden af Stege Nor, i lighed med andre statslige genopretningsprojekter.

 

 

Beboerforeningen: De Søndre Byer

Mogens Bengtsson

Holtegårdsvej 13, Bissinge

4780 Stege