Orientering om spildevand - September 2022: Afsluttende notat

Fredag d. 2. september 2022

Afsluttende Notat vedr spildevandsrensning.

 

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune har med stemmerne 19 for og 10 imod har
besluttet at det åbne land omkring Stege Nor skal være kloakområde, hvilket betyder at
omkring 140 ejendomme skal kloakeres. Et projekt som er beregnet til at koste omkring
45/50 millioner kroner. Svarende til omkring 320.000 kr. pr. ejendom. Det tiltrods for at
et notat fra MIljøstyrelsen vurderer at husspildevand kun bidrager med 3% til forurening
af Stege Nor

 

Jeg har på vegne af beboerforeningen gennem snart 12 år været i dialog/konfrotation
med kommunen (både politisk og administrativt) om deres skiftende planer vedrørende
spildevandsrensning for beboerne i det åbne land omkring Noret. Men nu er den endelige
afgørelsen truffet. Hvad indebærer det for den enkelte ejendom?

 

Beslutningen betyder, at når Vordingborg Forsyning kloakerer området vil der blive lagt en
tilslutningsmulighed ind på den enkeltes grund. Når tilslutningenmuligheden er etableret
skal ejeren betale tilslutningsbidrag som pt. er 40.196.08 kr. med moms.


Derudover får ejeren, når der er tilslutningsmulighed et påbud om inden for en given
tidsfrist at tilslutte alt spildevand til forsyningens ledning. Omkostningerne for arbejdet på
egen grund afholdes af grundejeren og er altså ikke inkluderet i tilslutningsbidraget.

 

Der kan være induviduelle forskelle på ejendommene og dermed også forskelle i
omkostninger til arbejdet på egen grund. Hvis alle kloakledninger i forvejen ledes til en
bundfældningstank vil det være relativt enkelt at tilslutte det videre ud til forsyningens
ledning.

 

Ud over de samlede etableringsomkostninger skal man være opmærksom på at man i
fremtiden ska betale spildevandsafgift pt. 45.00 kr. pr km3.


Vordingborg kommune (Vordingborg Forsyning) har foreløbig planlagt at påbegynde
kloakeringen af "Noret Rundt" i løbet af 2024.

 

Mogens Bengtsson