Orientering om spildevand - Marts 2021: Indsigelse mod ny spildevandsplan

Onsdag d. 3. marts 2021

                                                                                                           Bissinge 3.marts 2021

 

Kære medlemmer

 

Vordingborg kommune påtænker at ændre strategi vedrørende spildevandsrensning i det åbne land. For husstande i De Søndre Byer betyder det , at kommunen har forladt kravet om privat spildevandsrensning for de ejendomme som har spildevandsudløb til Stege Nor.

I oplægget til den nye spildevandsplan 2021-2032 skriver kommunen at de istedet for påtænker at kloakere de ejendomme som ligger langs med Stege Nor. Hvilket betyde, at når først spildevandsplanen er vedtaget er der tvungen tilslutningspligt og at beslutningen ikke kan ankes.

PÅ den baggrund har jeg aftalt med bestyrelsen at gøre indsigelse mod det afsnit i spildevandsplanen som vedrører den nye beslutning om kloakering da vi stadigvæk mangler svar på de spørgsmål om dokumentation og konkrete aktuelle målinger som vi har efterlyst de sidste 10 år - og som man ikke bare kan vifte væk med et fingreknibs eller en ny politisk beslutning.

Herunder kan I se den indsigelse som er sendt til kommunen.

 

Med venlig hilsen

Mogens Bengtsson.

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                             Bissinge 3.marts 2021

 

Til Vordingborg kommune

Spildevand@vordingborg.dk

 

Vedr. Indsigelse til oplægget til spildevandsplan 2021.2032.

I oplægget til spildevandsplanen 2021-2032 skriver Vordingborg kommune vedrørende spildevandsrensning i det åbne land langs Stege Nor:

                                    

        " Vordingborg kommune vil kloakere ejendomme i det åbne land i det omfang, det er

          økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssigt. Norets miljøtilstand  er dårlig.

          En reduktion af spildevandsudledning vil kunne bidrage til en forbedret tilstand.

          Derfor påtænker kommunen at kloakere 140 ejendomme langs Stege Nor".

 

Det lyder jo let, ligetil og ovenikøbet smukt, men er ikke politisk ansvarligt i forhold til at pålægge en række borgere en udgift på omkring 60.000 kr. pr. husstand eller en samlet udgift på ca. 8,4 millioner. Det er ikke nok bare med et fingerknibs at ændre kommunens politik fra udokumenterede krav om individuel  spildevandsrensning til en påtænkt offentlig kloakering. Forudsætninger og dokumentationen for at forstå dette skift mangler i oplægget til spildevandsplanen 2021-2032 - og derfor efterlyser vi nogle svar.

 

Med udgangspunkt i fornuft, retfærdighed og retssikkerhed har Jeg som repræsentant for beboerforeningen: De Søndre Byer som dækker landsbyerne Bissinge. Ll. Bissinge Tøvelde og Svensmarke de sidste 10 år rejst kravet om dokumentation og konkrete aktuelle målinger vedrørende vandkvaliteten i Stege Nor samt husspildevandets indvirkning her på, inden kommunen påtænkte at udsende krav/påbud om privat spildevandsrensning for de husstande som har afløb til Noret.

Kommunen har aldrig givet os positive tilbagemeldinger på vores spørgsmål eller ville debatere alternative løsninger som både ville kunne forbedre vandkvaliteten og samtidig give mere natur - ligesom den heller ikke har modbevist vores dokumentation og indsigelser. Men kommunalbestyrelsen har dog i flere omgange på grund af vores indsigelser sat spildevandsrensningen i bero - både i forhold til administrationen og til Miljøstyrelsen (staten). Sidst i forbindelse med - og forlængelse af kommunens eget administrationsgrundlag for spildevandsrensning i det åbne land (2013-2024) hvor man på foranledning af (en arbejdsgruppe nedsat af Landsbyforum) indsigelser og dialog med det daværende udvalg for Teknik og Miljø fik indført følgende ændringer i et nyt administrationsgrundlag for spildevandsrensning i det åbne land.

 

         "Før der træffes en afgørelse om at give et påbud til en ejendom om forbedret

          spildevandsrensning efter Miljøbeskyttelsesloven §30, vil der altid blive foretaget

          en konkret måling af den kemiske tilstand i det berørte vandområde. På baggrund

         af disse målinger foretages en vurdering, der skal omfatte:

      

         * Påvisning af , at tilstanden er forringet som følge af husspildevand.

         * Vurdering af, om rensning af husspildevand vil bidrage væsentligt til

            vandområdet opnår dets målsætning.

         * Vurdering af, om der er billigere foranstaltninger der kan opnå samme

            forbedringer.

 

Vi går ud fra , at selvom kommunen nu har ændret politik fra privat spildevandsrensning til offentlig kloakering gælder  disse grundlæggende krav til dokumentationer, analyser og vurderinger stadigvæk.

 

Da det ikke tydeligt fremgår af oplægget til spildevandsplanen 2021-2032  at der er foretaget de her beskrevne konkrete vurderinger og aktuelle undersøgelser gør vi indsigelse mod planens afsnit om kloakering af de husstande langs Stege Nor som ligger indenfor beboerforeningen: De Søndre Byer område - og forlanger:  

1. At kommunen dokumenterer og fremlægger resultaterne på, at der er foretaget

    konkrete aktuelle målinger af den kemiske tilstand af det berørte område (Noret).

2. At kommunen dokumenterer og fremlægger resultaterne på, at tilstanden i det

    berørte vandområde (Noret) er forringet som følge af husspildevand.

3. At kommunen dokumenterer og fremlægger resultaterne på,  at rensning af

    husspildevand vil bidrage væsentligt til vandområdets (Noret) opnår dets målsætning.

4. At kommunen opfylder proportionalitetsprincippet og dokumenterer og fremlægger

     resultaterne på, at der er foretaget en vurdering (Cost Benefit analyse) af, om der er et

     rimeligt forhold mellem målet for rensningen, de økonomiske omkostninger og

     effekten af rensningen.

 

Til jeres orientering kan vi oplyse at vi har stillet en række spørgsmål til Miljø - og Fødevareministeriet  vedrørende vandkvaliteten i Stege Nor herunder bl,a.om hvilke faktorer og påvirkninger der er indgået i de beregninger som har ført til at vandkvaliteten i Stege  Nor har fået karakteren  "dårlig økologisk tilstand". Svaret var:

 

                             "At landbrugets bidrag udgør 73%, Naturlige baggrund

                               bidrager med 23%, Den spredte bebyggelse bidrager

                               med 3% og øvrige punktkilder med 1%".

 

Tal som vi tidligere har sendt til Klima og MIljøudvalget

Nu ved vi godt, at kommunen højst sansynelig vil pege på: At det er ligegyldigt hvor lidt man forurener blot man har udløb til vandområdet!  Til det svar vil vi henvise til

proportionalitetsprincippet som påpeger at der i forbindelse med et indgreb skal være et passende forhold mellem valg af midlerne, økonomien, og formålet med indgrebet.

 

I vores tilfælde skal kommunen tage stilling til - og svare på, om de syntes at der er et passende forhold  mellem midlet (kloakering) økonomien (samlet ca.8,4 millioner) og formålet (at sikre god økologisk tilstand) når man samtidig tænker på at indgrebet kun føre til, at de 3% som husstandene bidrager med til Noret dårlige tilstand, bliver flyttet over i et offentlig kloaksystem?

 

Mogens Bengtsson

Holtegårdsvej 13, Bissinge

4780 Stege