Orientering om spildevand - Januar 2021: Orientering om ny spildevandsplan

Mandag d. 18. januar 2021

 

Vedrørende Spildevandsrensning i Det åbne land påtænker Vordingborg kommune som en del af den nye spildevandsplan 2021-2032 at ændre kommunens tidligere krav om privat rensning af husspildevand for de ejendomme som har udløb til Stege Nor.
Nu skal der istedet for foretages en offentlig kloakering. Kloakeringen påregnes igangsat i perioden 2022-2224.

Ejendommene som påtænkes kloakeret er markeret med rødt i nedenstående foto, hvor I også kan se den beskrevne procedure for gennemførelsen.
Spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring (i nær fremtid) inden kommunen fastlægger om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt med et tilslutningsbidrag (for tiden 38 -40.000 kr.).og en årlig fast vandafledningsbidrag (for tiden 43.00 kr pr. m3).
Herudover skal den enkelte husejer betale for stikledningen fra den offentlige kloak som er ført ind til skel og ind til ejendommen (her vil udgiften for den enkelte husejer være forskellig). Når kloakeringen er sket vil der blive udsendt et påbud om tilslutning, og så har man normalt et halvt år til at tilslutte sig.

Kloakering i det åbne land

 

Bestyrelsen vil vende tilbage når planen er sendt i offentlig høring, og vi har taget stilling til den videre udviklingen.