Nyheder og aktiviteter - Ordinær generalforsamling 22. september 2023

Fredag d. 1. september 2023

Beboerforeningen De Søndre Byer

 

Fredag d. 22. september 2023 kl 19:00 i Tøvelde Forsamlingshus

 

 

Dagsorden

 

1. Bestyrelsen byder velkommen.

 

2. Valg af ordstyrer og referent.

 

3. Bestyrelsens beretning.

 

4. Regnskabet.

 

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsænsdring, se neden for.
Forslag til behandling kan indsendes indtil 8. sep. til gunbi@gunbi.dk.

 

6. Valg af bestyrelsen

Såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændring godkendes af generalforsamligen, er dagsordenen:

Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Schou og Mette Nygaard er på valg og modtager gerne genvalg.

Birger Jacobsen og Thomas Nielsen er ikke på valg.

Evt. valg af suppleanter.
Valg af revisor og evt. valg af revisorsuppleant.

Hvis betyrelsens forslag ikke godkendes, er dagsordenen:

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Jesper Schou og Mette Nygaard er på valg og modtager gerne genvalg.
Valg af suppleant.
Valg af revisor.

 

7. Eventuelt.

 

 

Efter generalforsamligen byder foreningen på øl, vand, mønsk gin og tonic og snacks.

 

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

-------

Vedr. pkt. 5

 

Bestyrelsen foreslår en ny formulering af pgf. 7:

 

Nuværende formulering:

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges blandt foreningens
medlemmer under hensyntagen til køn og repræsentation fra de 4 landsbyer som udgør De Søndre Byer.

Der foretages valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og revisor i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i lige år.


Formanden vælges af den siddende bestyrelse. Herudover konstituerer bestyrelsen sig
selv med næstformand og kasserer. Suppleanterne kan deltage på bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

Forslag til ny formulering:

 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, samt evt. 1-2 suppleanter.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

 

Suppleanter indtræder i bestyrelsen hvis et medlem har varigt forfald, men kan deltage i alle bestyrelsemøder, hvis de ønsker det.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Suppleanter har ikke stemmeret. Såfremt bestyrelsen består af et lige antal personer, og der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

 

Der vælges en revisor og evt. en revisorsuppleant hvert år. Hvis revisoren har varigt forfald, og der ikke er valgt en revisorsuppleant, påhviler det alle bestyrelsesmedlemmer ud over kassereren at sikre at der sker en kritisk revision af regnskabet.