Nyheder og aktiviteter - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Fredag d. 2. september 2022

Generalforsamling d. 7. oktober, 2022, Tøvelde Forsamlingshus

 

Kl. 20:00: Generalforsamling
1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabet.
5. Indkomne forslag, se nedenfor.
6. Valg af bestyrelsen, på valg er Thorsten Holst (formand), som ikke ønsker genvalg. Eva
Jensen og Birger Jacobsen er begge på valg og modtager genvalg. Jens Ole (kasserer)
ønsker at træde ud af bestyrelsen, Jesper Schou er ikke på valg i år. Desuden er suppleant
Rikke Steinicke på valg og ønsker ikke genvalg. Der skal altså vælges to nye medlemmer til
bestyrelsen samt én suppleant.
7. Eventuelt.

 

Indkomne forslag:


1. Kontingentforhøjelse

 

Det foreslås at hæve det årlige medlemskontingent fra 50 kr. til 100 kr. per husstand.
Ønsket er at få mere råderum til fremtidige aktiviteter. Det forhøjede kontingent vil første
gang blive påkrævet sommeren 2023.
Forslagsstiller: Bestyrelsen, kontakt evt. Thorsten Holst (formand), tlf: 22 15 55 44.

 

2. Tilbagebetaling af for meget betalt kontingent for 2021/22.

 

De medlemmer, som har allerede har betalt 100 kr. i kontingent, kan få de 50 kr. retur, hvis
de retter henvendelse til foreningens kasserer inden årets udgang. Hvis man ikke retter
rettidig henvendelse, betragtes de 50 kr. som forudbetalt, delvist kontingent for det
kommende år. Bliver dette forslag ikke vedtaget, så er beboerforeningens kasserer
forpligtet til at betale 50 kr. retur inden årets udgang til dem, som allerede har betalt de
100 kr. i kontingent.
Forslagsstiller: Bestyrelsen, kontakt evt. Thorsten Holst (formand), tlf: 22 15 55 44.


3. Etablering af udvalg vedrørende pilerensning som alternativ til kommunal kloakering

 

Det indstilles, at der i regi af Beboerforeningen: De søndre byer etableres et udvalg, som
skal arbejde for etablering af pilerensning for området.
Kommissorium for udvalget er:
- Underskriftsindsamling mod Vordingborg kommunes spildevandsplan
- Projektering af anlægsarbejde
- Aftale med lodsejere om leje af jord

- Etablering af Søndre byers pilerensningslaug, som skal være formelle ejere af
anlæggene
- Forestå kontakt til Vordingborg kommune

 

Udvalget bør bestå af minimum een person fra hver af byerne, Lille Bissinge, Bissinge,
Tøvelde, Svensmarke.

 

Forslag til tekst: underskriftsindsamling:
Undertegnede ønsker IKKE at tilslutte min husstand til den planlagte kommunale
kloakering.
Jeg giver hermed Udvalget for spildevandshåndtering i De søndre Byer frist til 31. marts
2023 til at fremkomme med en plan for alternativ spildevandshåndtering for husstandene
omkring Noret.
Forslagsstiller: Thomas Nielsen, Søndersognsvej 9, Bissinge, tlf. 22 40 38 33.