Nyheder og aktiviteter - Idehøring Møns Klint Feriepark

Søndag d. 27. september 2020

 

Til afdelingen for Plan og By
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Mail:planby@vordingborg. dk
 
Vedr. Idehøring Møns Klint Feriepark sags. nr. 20/10922.
 
 
Indledning.
Dette oplæg til ide -og forslagfasen tager dels udgangspunkt i Vordingborg kommunes Vision  2030.
                               " Kommunen er Grøn.Bæredygtighed og gode løsninger
                                 for klimaet vælges. Miljøet et i focus både privat og i
                                 erhvervet.Den unikke  natur bliver bevaret og der er
                                 plads til at udfolde sig".
Og dels i kravet til den politiske beslutningsproces.
                                At der skal være balance mellem kommunens
                                erhvervs-og turismeudvikling og hensynet til
                                beboere, natur, miljø og infrastruktur.
 
Der skal ikke herske tvivl om, at vi som beboere i området stiller os endog meget tvivlende til det bæredygtige i planerne om et feriecenter med 500 feriehuse, restaurant, købmand og sportsfaciliteter, som der er planer om at bygge i det åbne land ved Hjelm Bugt.
 
Vi syntes heller ikke, at der er taget højde for balancen mellem udvikling og hensyn i det nuværende projektmateriale. Så derfor kommer vi med følgende ideer/forslag som vi mener kommunen er forpligtet til at undersøge og besvare.
 
 
2. Projektet.
Den første ide er om ejerskab og gennemførelse, hvor kommunen undersøger projektets ejer/ejeres intensioner og muligheder for gennemførelse, forvaltning og vedligeholdelse af feriecentret, samt kommunens rolle. Det kunne f.eks være at undersøge og offentliggøre svarene på følgende spørgsmål:
1.  Det vil være en god ide, at undersøge og få garanti (bankgaranti) for hele beløbet til  
    gennemførelse af projektet?
2.  Det vil være en god ide, at få en afklaring på hvilket firma/firmaer der skal stå for selve
    byggeprojektet og om det blive udført med dansk/lokal arrbejdskraft?
3. Det vil være en god ide, at stille krav/betingelser om længden af forpligtende ejerskab
    og vedligeholdelse af såvel feriecenter som den omgivende natur.
4. Det vil være en god ide, stille krav/betingelser om at ferihusene kun er til udlejning og
   ikke må sælges som sommerhuse.
5. Det vil være en god ide, at kommunen fremlægger regnskab for hvad det koster at
   byggemodne feriecentret område - og hvem der skal betale.
 
Når vi starter med at stille disse overordnede spørgsmål er det fordi, vi har undersøgt og set på projektansøgerens historik - og det gør os bekymret. Derfor vil vi være sikre på projektets alvor/redelighed, samt kommunens rolle og økonomiske involvering i projektet.
Dette for at sikre, at projektet " er godt nok" så kommunen ikke sidder tilbage med politiske og  økonomiske "tømmermænd" og samtidig har været med til at splitte lokalbefolkningen og andre interesserede borger på Møn unødigt.
 
 
 3. Beboerne.
Den anden ide tager udgangspunkt i kommunens forpligtigelse til balancen mellem udvikling og hensyn, her i forhold til beboerne i de landsbyer og områder som bliver enormt belastet af et feriecenter med 500 feriehuse, medfølgende faciliteter samt en vældig forøgelse af trafikken gennem landsbyerne.
Her lidt historie. Det drejer som om 4 små landsbyer ll. Bissinge, Bissinge, Tøvelde og Svensmarke samt et sommerhus område ved Oddermose Strand. Området er et traditionelt landbrugsområde og befolkningen består i stor udstrækning af fastboende og fritidsbeboere i huse med friattest. Gennemsnitsalderen ligger et sted mellem 50 og 60 år med en pil opad.
Beboerne er i stor udstrækning tilflyttere der har boet her en række år (op til 30 år) og har forliget sig med stilhed, ren luft, og højt til loftet (som man siger), samtidig har de gennem årene renoveret deres ejendomme, så de står smukt og velbevaret.
Stilheden, ren luft og højt til loftet vil blive udfordret. Ikke blot af trafikstøj og uren luft fra udstødningsgasser, men også af folk som vil ud og se områdets seværdigheder, samtidig vil ejendommene falde i værdi - ja nærmest blive usælgelige.
I værste fald, kan man sige at beboernes livskvalitet forringes i en sådan grad, at det må vægte meget i den politiske beslutning om balancen mellem udvikling og hensyn. Så derfor:
1. Vil det være en god ide, hvis kommunen kan komme med nogle gode analyser om  
   bæredygtighed og svar på hvad 500 ferieboliger har af konsekvenser på miljøet.
2. Det vil være en god ide, hvis kommunen kan dokumentere at det kun har mindre
   betydning for lokalområdet at der - hvis vi forudsætter at feriehusene er fyldt op i de 3
   sommermåneder - kommer omkring 15.000 mennesker som både belaster området,  
    miljøet og landsbyerne.
3. Det vil være en god ide, hvis kommunen kan garantere at det ikke får økonomiske  
  problemer for kommunen og  beboerne i forbindelse med etablering af el, vand og
  kloakering - og er de nuværende faciliter tilstrækkelige?
4. Det vil være en god ide, hvis kommunen kan dokumentere hvad 500 ferieboliger med
   restaurant og købmand får af konsekvenser for en række af de nuværende lokale    
   udlejningssteder, samt for handelslivet i Stege
 
 
4. Naturen.
Den tredje ide tager udgangspunkt i kommunens forpligtigelse til balancen mellem udvikling og hensyn i forhold til naturen herunder landsbyerne omkring feriecentret. Vi ved godt at der skal foretages en VVM undersøgelse, men uanset hvad vil, omkring 500 feriehuse med tilhørende faciliteter(restaurant, købmandsbutik, sportsfaciliteter m.m.) være en kolosal belastning på den specielle natur på arealet ned mod strandkanten (som iøvrigt også skal udnyttes) for ikke at tale om konsekvenserne for biodiversiteten på markerne, skrænterne og stranden.
 
Allerede i 2004 var beboerforeningen; De Søndre Byer i forbindelse med kommunen (Møn kommune) vedrørende planer om et eventuelt feriecenter (feriehotel) med 200 ferieenheder og max. 20% bebyggelse jfr. lokalplan R15.11 på Lindegårdens område.. Allerede dengang rejste vi spørgsmålet om området/miljøet kunne bære et sådant projekt og ville have belyst hvilke konsekvenser det ville få for naturen, dyrelivet, trafik gennem landsbyerne og lokalbefolkningen naturlige ret til frit at kunne bevæge sig i området.
 
Det var denne plan fra 2004 med samme formulering og betingelser, som er overført til lokalplanen ved kommunesammenlægningen i 2006. Derfor undrer det os at planen med et feriecenter (200 ferieenheder) nu er blevet til 500 feriehuse med forskellige andre faciliteter. Uanset hvad kommunen beslutter i forhold til det videre forløb bør de indkalde eksperter udefra, samt lytte til lokalbefolkningens legitime ønsker. F.eks
 
1. At det vil være en god ide, at kommunen vil tage spørgsmålet om balancen mellem  
    udvikling og hensyn alvorligt, og ikke kun se på den økonomiske og arbejdsplads-  
    mæssige side af sagen når det drejer sig om at ændre på den nuværende lokalplan.
2. At det vil være en god ide, at inddrage Biosfære projektes forslag om sikring af      
   biodiversitetens mangfoldighed og Dark Sky`s krav til sikring af nattehimlens mørke
   indgår i VVM redegørelsen, eller som supplement til denne.
3. At det vil være en god ide, at kommunen vedrørende argumentet om arbejdspladser  
   vil undersøge og offentliggøre hvor mange arbejdspladser der er tale om, og om der er  
   tale om lokale firmaer specielt i byggeperioden som skal udføre arbejdet samt hvilken
   arbejdskraft der er tale om.
  4. At det er en god ide, at kommunen henter uvildig ekspertere udefra som har
       ekspertise  eller erfaringer med ligende projekter og hvilke konsekvenser det har haft    
       for lokalsamfundet, naturen (herunder dyrelivet og den biodiversiteten og områdets  
     kulturelle historie.
 
 
 5. Infrastruktur.
Løsningen på de trafikale vilkår i forbindelse med til og frakørsel til feriecentret vil være et centralt punkt for os der bor i de landsbyer som trafikken skal gå igennem. Ud over de andre ting vi godt vil have belyst er trafikspørgsmålet et kardinal spørgsmål som skal løses.
Her kommer spørgsmålet om balancen mellem udvikling og hensyn virkelig på sin prøve, hvis ikke det kan løses på en tilfredstillende måde, må feriecenter projektet tages af bordet - eller i det mindste genovervejes og eventuelt mindskes.
 
Som vi ser projektet er eneste tilkørselsvej til det planlagte feriecenter gennem de 4 landsbyer.Her lidt information: Ejendommene i de 4 små landsbyer ligger lige ud til vejen (Søndersognsvej,Lindegårdsvej) med i forvejen dårlig oversigtsmulighed  (Sving, bakker og træer) både generelt og specielt ved udkørsel fra ejendommen og sidevejene. Der er mellem landsbyerne lige vej hvor man må køre 80 km i timen og ud over den daglige trafik af beboere, gæster og varekørsel, køres der i perioder med store (meget store) landbrugsmaskiner som gør det umuligt at mødes. Hertil kommer en daglig trafik med afhentning af svin og tilførelse af korn og foderstoffer til de forskellige landbrugs- ejendomme.
Vi frygter alvorlige trafikulykker med den øgede trafikmængde som der lægges op til, så:
1. Det vil være en god ide, hvis kommunen fremlægger en trafikplan som sikrer, at
  vejnettet til og fra feriecentret gennem vores landsbyer bliver trafiksikker og ikke et
  trafikalt knudepunkt.
2. Det vil være en god ide, hvis kommunen vil komme med en fremskrivning af hvad en så
  stor forøgelse af trafikmængden vil betyde for vejnettet lokalt og på Møn i al  
   almindelighed - set i lyset af andre turist aktiviteter.
  3. Det vil være en god ide, hvis kommunen vil fremlægge en Cost- benefit analyse over
    hvad det vil koste, hvis man skal omlægge veje, lave fartbegrænsninger- eller hvad ved  
      vi, og samtidig oplyse om hvem der skal betale - er det kommunens borgere eller
      projektets ejer?
 
 
6. Afslutning.
Som man kan se af vores idekatalog - som efter vores mening også give nogle af svar på de mange problemstillinger og konsekvenser som projektet: Møns Klint Feriepark lægger op til.
 
Kommunens svar på de mange ideer og forslag vil danne grundlag for vores mulighed for at fortsætte en konstruktiv dialogen ved fremtidige høringer. En dialog som forhåbentlig
kommer til at bygge på fakta, fornuft, retssikkerhed og respekten for andres synspunkter.
For vores vedkommende vil vurderingen af kommunens svar til os - og måske mange andre - tage udgangspunkt i spørgsmålet om:
               At der skal være balance mellem Kommunens erhvervs-og turistudvikling
               og hensynet til beboerne, natur, miljø og infrastruktur.
 
Og så lige her til sidst:
1. Vil det være en god ide, hvis udvalget for Park og Teknik tager en biltur ad Søndersognsvej og Lindegårdsvej mens de forestiller sig andre hundrede biler på samme veje. Og slutter køreturen af med at mødes med beboerforeningens bestyrelse for en yderligere dialog og uddybning. Vi skal nok sørge for at det bliver på Corona sikre vilkår.
 
 
Med venlig hilsen
Beboerforeningen: De Søndre Byer
Jørgen Steffensen (Formand)
Søndersognsvej 53, Bissinge
4780 Stege